ชื่อ-สกุล:

นายวีระยุทธ ปั้นน่วม

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
  • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ
  • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
  • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

0 2271 8249

โทรสาร:

0 2298 5917

อีเมล์:

verayut.p@oag.go.th

นายวีระยุทธ ปั้นน่วม