ชื่อ-สกุล:

นายวินัย กลับประสิทธิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 15)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

ประสบการณ์การทำงาน:

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 424 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์:

โทรสาร:

อีเมล์:

winai_k@oag.go.th

นายวินัย   กลับประสิทธิ์