ชื่อ-สกุล:

นายมิตร สุวรรณรัตน์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

ประสบการณ์การทำงาน:

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

สถานที่ติดต่อ:

โทรศัพท์:

โทรสาร:

อีเมล์:

mit_s@oag.go.th

นายมิตร   สุวรรณรัตน์