ชื่อ-สกุล:

นายมณเฑียร เจริญผล

ตำแหน่งปัจจุบัน:

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • นิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.58)
 • หลักสูตรกระบวนการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บยส.18)
 • หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.3)

ประสบการณ์การทำงาน:

 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ปี พ.ศ. 2543 - 2544 และ พ.ศ. 2556 - 2560)
 • อนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (อนุ คตช.)
 • กรรมการสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • อนุกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช.
 • อนุกรรมการ ปปง. สำนักงาน ปปง.
 • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 (ระดับ 10) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กระทรวงการคลัง/สำนักงานอัยการสูงสุด/รัฐสภา
 • หัวหน้ากองงานคณะกรรมการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของรัฐ
 • อนุกรรมการข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (อก.ตง.)
 • กรรมการความรับผิดทางแพ่ง กระทรวงการคลัง
 • กรรมการพิจารณารางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
 • อนุกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
 • อนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมการเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
 • กรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด
 • ประธานกรรมการสวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ***เกียรติประวัติ - ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2544
 • ***เกียรติประวัติ - เหรียญเชิดชูเกียรติ จากสถาบันพระปกเกล้า ปี พ.ศ. 2552 และ 2556
 • ***เกียรติประวัติ - รางวัลกัลยาณมิตรกรมบัญชีกลาง ปี พ.ศ. 2559

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

 • มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

0 2271 8008

โทรสาร:

0 2618 5778

อีเมล์:

monthien_c@oag.go.th

นายมณเฑียร เจริญผล