ชื่อ-สกุล:

นายพิเชษฐ์ ตระกูลกาญจน์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 3)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการทรัพยากร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) วิทยาลัยการค้า

ประสบการณ์การทำงาน:

 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ชช. 9 สำนักงานตรวจสอบการดำเนินงานที่ 2
 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 4
 • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 3
 • ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 15 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 12 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (ภาค 12) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (ภาค 12) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12
 • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.3) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

สถานที่ติดต่อ:

◦สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 เลขที่ 2/3 ถนนหลังพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์:

081-753-8017

โทรสาร:

0 3425 9243

อีเมล์:

picheat_t@oag.go.th

นายพิเชษฐ์ ตระกูลกาญจน์