ชื่อ-สกุล:

นายพิเชษฐ์ ตระกูลกาญจน์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 3)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) วิทยาลัยการค้า
  • ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการทรัพยากร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประสบการณ์การทำงาน:

  • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 9 ชช.
  • ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 4
  • ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 3
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 15
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 12

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

สถานที่ติดต่อ:

◦สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 เลขที่ 2/3 ถนนหลังพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์:

081-753-8017

โทรสาร:

0 3425 9243

อีเมล์:

picheat_t@oag.go.th

นายพิเชษฐ์ ตระกูลกาญจน์