ชื่อ-สกุล:

นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและวิชาการ (เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 9 ชช.)
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ (เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 9 ชช.)
  • รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

0 2271 8253

โทรสาร:

0 2298 5911

อีเมล์:

pimol.t@oag.go.th

นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์