ชื่อ-สกุล:

นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล

ตำแหน่งปัจจุบัน:

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

ประสบการณ์การทำงาน:

  • นิติกร 7 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ผู้อำนวยการกลุ่ม (บุคลากร 8) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ผู้อำนวยการสำนัก (บุคลากร 9) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
  • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

0 2271 8015

โทรสาร:

0 2618 5767

อีเมล์:

pornchai_j@oag.go.th

นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล