ชื่อ-สกุล:

นายปรีชา อิ่มสุวรรณ

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 6)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม)
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 6)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 9 ถนนประชาอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์:

0 4222 3500 ต่อ 190

โทรสาร:

0 4224 7238

อีเมล์:

preecha_i@oag.go.th

นายปรีชา   อิ่มสุวรรณ