ชื่อ-สกุล:

นายประจักษ์ บุญยัง

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส. รุ่นที่ 1) สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส. รุ่นที่ 1) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • Public work Audit, JICA ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทำงาน:

 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 9 ชช. สำนักงานตรวจสอบดำเนินงานที่ 1
 • ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบดำเนินงานที่ 1
 • ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 2
 • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1
 • รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

0 2271 8003 - 4

โทรสาร:

0 2618 5763

อีเมล์:

prajuck_b@oag.go.th

นายประจักษ์ บุญยัง