ชื่อ-สกุล:

นายชัยวัฒน์ อนันตศานต์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 5)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน:

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 415/70 ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์:

0 4531 3474-6

โทรสาร:

0 4531 3477

อีเมล์:

chaiwat_a@oag.go.th

นายชัยวัฒน์   อนันตศานต์