ชื่อ-สกุล:

นางเกล็ดนที มโนสันติ์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 2)

คุณวุฒิอื่น

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน:

 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบการเงินที่ 1
 • ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักตรวจสอบการเงินที่ 5
 • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 5
 • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 12
 • ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 2)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 43/27 ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์:

0 3827 8145-6

โทรสาร:

0 3827 8147

อีเมล์:

klednatee_m@oag.go.th

นางเกล็ดนที มโนสันติ์