ชื่อ-สกุล:

นางอรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

 • นิติศาสตรบัณฑิต
 • เนติบัณฑิต
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายการคลัง
 • ปริญญาโททางกฎหมายการคลังและภาษีอากร
 • ปริญญาเอกทางกฎหมาย

ประสบการณ์การทำงาน:

 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอกเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
 • ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์)
 • อนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ ศาลปกครองสูงสุด
 • กรรมการกฎหมายและสัญญา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

0 2271 8247

โทรสาร:

0 2298 5914

อีเมล์:

orapin.p@oag.go.th

นางอรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป