ชื่อ-สกุล:

นางสุพร กลัดแพ

ตำแหน่งปัจจุบัน:

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 1
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 5
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 13
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 3)
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
  • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

0 2271 8023

โทรสาร:

0 2618 5799

อีเมล์:

suporn_g@oag.go.th

นางสุพร กลัดแพ