ชื่อ-สกุล:

นางสาวอัจฉรา แก้วรัตนปัทมา

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 11)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 21
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 11 จังหวัดนครสวรรค์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 เลขที่ 965/19 ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์:

0 5622 2567

โทรสาร:

0 5622 7542

อีเมล์:

achara_k@oag.go.th

นางสาวอัจฉรา   แก้วรัตนปัทมา