ชื่อ-สกุล:

นางสาวถนอม สุรวงศ์ตระกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 9)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) สาขาวิชาชีพการบัญชี (Professional Accounting) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน (Michigan State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนรัฐบาลไทย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Sc.) สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ (MIS : Management Information System) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย (University of British Columbia) ประเทศแคนาดา โดยทุนรัตนโกสินทร์ (ไทย-แคนาดา)
 • ประกาศนียบัตรด้านการตรวจเงินแผ่นดิน และการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายมหาชนและกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
 • การศึกษาดูงานระบบการตรวจสอบขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดินในกลุ่มประเทศต่างๆ เช่น ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกา
 • หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 87 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

ประสบการณ์การทำงาน:

 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน กองตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของรัฐ
 • เลขานุการนักบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการตรวจสอบ
 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน.สำนักตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ
 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มงานศึกษาวิเคราะห์และพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ
 • ผู้อำนวยการกลุ่ม (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8) สำนักงานการประเมินผล
 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 8 ชช. สำนักงานพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
 • ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 10
 • ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
 • ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 422 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

โทรศัพท์:

0 5428 4616 - 8

โทรสาร:

0 5428 4624

อีเมล์:

tanom_s@oag.go.th

นางสาวถนอม สุรวงศ์ตระกูล