ชื่อ-สกุล:

นางสาวจินดา มหัทธนวัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • บัญชีบัณฑิต
  • พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
  • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
  • ที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. (นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม)
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

0 2271 8251

โทรสาร:

0 2298 5916

อีเมล์:

jinda.m@oag.go.th

นางสาวจินดา มหัทธนวัฒน์