ชื่อ-สกุล:

นางวิภัสรา ผลลาภทวี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 10)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
  • หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง
  • หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนักคดี
  • ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
  • คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 122 ถนนพิษณุโลก - วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์:

0-5532-2713-6 ต่อ 201

โทรสาร:

0-5532-2710

อีเมล์:

wipatsara_p@oag.go.th

นางวิภัสรา   ผลลาภทวี