ชื่อ-สกุล:

นางภัทรา โชว์ศรี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 10 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 6

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
  • ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

0 271 8182

โทรสาร:

0 2 618 5775

อีเมล์:

pattra_s@oag.go.th

นางภัทรา โชว์ศรี