ชื่อ-สกุล:

นางพจนีย์ มโนดำรงธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 8)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 1
  • ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.8)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์:

053-112456-60 ต่อ 2208

โทรสาร:

053-112456 -60 ต่อ 2000

อีเมล์:

pojjanee_m@oag.go.th

นางพจนีย์  มโนดำรงธรรม