ชื่อ-สกุล:

นางทัศศิณา ประไพพันธ์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 4)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

ประสบการณ์การทำงาน:

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 258 ถนนกีฬากลาง ซอย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์:

โทรสาร:

อีเมล์:

thatsina_p@oag.go.th

นางทัศศิณา ประไพพันธ์