Details

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง)
Date 29 มิถุนายน 2563
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง)