Details

ประกาศสำนักงานการตรวจเงแผ่นดิน
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร


ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวและบรรจุเข้าทำงานในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)
เลขที่ 415/70 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

หากไม่ไปรายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ไฟล์
Date 29 มิถุนายน 2563
แหล่งที่มา สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล