รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่: 31 มกราคม 2563
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) 053-112456-60