วันที่: 10 มกราคม 2563
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง