Details

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวข้อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตรับผิดชอบ

Date 13 กันยายน 2562