รายละเอียด:

สำหรับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
โปรดติดตามประกาศ ฉบับต่อไป ภายใน วันที่ 23 สิงหาคม 2562

วันที่: 23 สิงหาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8(จังหวัดเชียงใหม่)