วันที่: 15 ธันวาคม 2560
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน