รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายหน้าห้อง ภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่: 10 สิงหาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง