คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "องค์ความรู้เพื่อการกำหนดนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน" ครั้งที่ 4 โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากนายประภาส คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ บรรยายหัวข้อ "พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548" และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายหัวข้อ "หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน" ณ ห้องประชุมดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
โครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 4
โครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 4
โครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 4
โครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 4
โครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 4
โครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 4
โครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 4
โครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 4
โครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 4
โครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 4