นายประจักษ์  บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
สวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล
สวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล
สวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล
สวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล
สวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล
สวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล