พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ หลักสูตร "จรรยาบรรณการตรวจเงินแผ่นดินและสำนึกรักองค์กร" พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ข้าราขการใหม่ ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต โดยในเวลา 07.30 น. ข้าราชการใหม่ร่วมถวายสัตย์ ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่
พิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่
พิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่
พิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่
พิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่
พิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่
พิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่
พิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่
พิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่
พิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่
พิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่
พิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่
พิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่