นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ (Thailand Smart e-Audit: TSEA) การสัมมนา "แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการงานของ สตง. ด้วย Lean Management" ทีมวิทยากร: ที่ปรึกษาโครงการจัดทำกระบวนงานของ สตง. โดยมีคณะผู้บริหารเป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
ผตง.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินฯ
ผตง.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินฯ
ผตง.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินฯ
ผตง.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินฯ
ผตง.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินฯ
ผตง.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินฯ
ผตง.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินฯ
ผตง.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินฯ
ผตง.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินฯ
ผตง.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินฯ
ผตง.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินฯ
ผตง.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินฯ
ผตง.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินฯ
ผตง.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินฯ
ผตง.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินฯ