คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นำโดยพลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะผู้บริหาร เดินทางไปประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสัญจร และตรวจเยี่ยมสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและลูกจ้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบของผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (ภาค 13) ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (ภาค 14) และผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (ภาค 15) รวมทั้งมอบนโยบายแนวทางการดำเนินการทางวินัยการเงินการคลังของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาวบีช จังหวัดภูเก็ต
 
ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
คตง. และผตง. ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)