รายละเอียด:

โครงการตำบลละ 5 ล้าน สตง.ควรเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อบกพร่องที่ส่อผลทุจริต
วันที่: 23 พฤษภาคม 2561
แหล่งที่มา: ไทยโพสต์
โครงการตำบลละ 5 ล้าน สตง.ควรเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อบกพร่องที่ส่อผลทุจริต