แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) จัดทำขึ้นจากการระดมความคิดเห็น และการบูรณาการแนวความคิดของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560) ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุม และสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายภารกิจขององค์กร แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 - 2561) ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรธรรมาภิบาลชั้นนำด้านการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ”

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นมาตรฐานสากล และเสริมสร้างวินัยทางงบประมาณและการคลัง ปรากฏผลงานที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนและนานาชาติ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ
 2. ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักคุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า เพื่อน าไปสู่องค์กรธรรมาภิบาล
 4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ค่านิยมร่วม (Core Value)

สัตย์ซื่อ มืออาชีพ รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงินแผ่นดินและเสริมสร้างวินัยทางงบประมาณและการคลัง
 2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการตรวจเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติ
 3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรธรรมาภิบาล
 4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และส่งเสริมการจัดการความรู้

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๔ มิติ ดังนี้

 1. มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์มี ๔ เป้าประสงค์ ได้แก่
  • เป้าประสงค์ที่ 1 การตรวจสอบครอบคลุมและทันกาล
  • เป้าประสงค์ที่ 2 ผลงานเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และน าไปใช้ประโยชน์
  • เป้าประสงค์ที่ 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
  • เป้าประสงค์ที่ 4 มีสถาบันธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
 2. มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการมี 2 เป้าประสงค์ได้แก่
  • เป้าประสงค์ที่ 5 การตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • เป้าประสงค์ที่ 6 หน่วยรับตรวจพึงพอใจ
 3. มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มี 7 เป้าประสงค์ได้แก่
  • เป้าประสงค์ที่ 7 คู่มือและแนวปฏิบัติการตรวจสอบเป็นมาตรฐาน และทันสมัย
  • เป้าประสงค์ที่ 8 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
  • เป้าประสงค์ที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงินแผ่นดิน
  • เป้าประสงค์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
  • เป้าประสงค์ที่ 11 การรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ
  • เป้าประสงค์ที่ 12 การบริหารแผนงานมีประสิทธิภาพ
  • เป้าประสงค์ที่ 13 การบริหารเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
 4. มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร มี 5 เป้าประสงค์ ได้แก่
  • เป้าประสงค์ที่ 14 บุคลากรมีเพียงพอและมีสมรรถนะ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
  • เป้าประสงค์ที่ 15 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารและการตรวจสอบ
  • เป้าประสงค์ที่ 16 การจัดการความรู้ในองค์กรเป็นระบบและต่อเนื่อง
  • เป้าประสงค์ที่ 17 วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรมีความเข้มแข็ง
  • เป้าประสงค์ที่ 18 ระเบียบข้อบังคับที่ได้รับการยอมรับ และถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557