รายละเอียด:

ปัญหาข้อมูลเกษตรกร(ส่องเกษตร)
วันที่: 10 มกราคม 2561
แหล่งที่มา: แนวหน้า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาข้อมูลเกษตรกร