รายละเอียด:

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ียวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
วันที่: 12 มิถุนายน 2561
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง