รายละเอียด:

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๗
   เรื่อง   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๕  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2561
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๗

เอกสารที่เกี่ยวข้อง