รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 2 ไฟล์
วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2561
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02 271 8000 ต่อ 3204 , 1208