รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สมัครสอบแข่งขันจำนวน 4,752 ราย
รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)          จำนวน  1436  ราย
รหัส 12 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย)     จำนวน  2573  ราย
รหัส 13 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)  จำนวน    333  ราย
รหัส 14 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                           จำนวน    410  ราย

กำหนดวันสอบ 
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 5 ไฟล์
วันที่: 15 ธันวาคม 2560
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02 271 8000 ต่อ 1208