รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กำหนดวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม และวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วันที่: 5 มกราคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02 271 8000 ต่อ 1208