รายละเอียด:

กำหนดให้ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) มารายงานตัวและบรรจุเข้าทำงาน ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) ดังนี้

- ผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น  3 (ด้านบัญชี) ลำดับที่ 32 มารายงานตัวและบรรจุเข้าทำงาน ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ไฟล์
วันที่: 4 มิถุนายน 2561
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02 271 8000 ต่อ 3204