รายละเอียด:

กำหนดการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมดำริ อิศรานุวรรต อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เวลา รายการ
8.30 น. – 9.00 น.
(30 นาที)
ผู้มารายงานตัว ลงทะเบียน และรับเอกสารข้อมูลสำนักและตำแหน่งว่าง ที่จะเลือกบรรจุ
9.00 น. – 9.30 น.
(30 นาที)
นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวต้อนรับ
นางเกล็ดนที มโนสันติ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 5 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และตอบข้อซักถามของผู้มารายงานตัว
9.30 น. – 12.00 น.
(2 ชั่วโมง 30 นาที)
ผู้มารายงานตัว เลือกสำนักที่จะบรรจุ
(1) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)
(3) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย)
(4) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
ผู้มารายงานตัว ที่เลือกสำนักที่จะบรรจุเสร็จแล้ว ให้กรอกเอกสาร ดังนี้
(1) ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
(2) แบบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.
และรับหนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ แล้วสามารถกลับได้ทันที
12.00 น. – 13.00 น.
(1 ชั่วโมง)
พักกลางวัน
13.00 น. – 16.30 น.
(3 ชั่วโมง 30 นาที)
ต่อ
ผู้มารายงานตัว ที่เลือกสำนักที่จะบรรจุเสร็จแล้ว ให้กรอกเอกสาร ดังนี้
(1) ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
(2) แบบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.
และรับหนังสือตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ แล้วสามารถกลับได้ทันที
 

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2561
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02 271 8000 ต่อ 1208 , 3204