วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2565
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี)