วันที่: 12 กรกฎาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง