วันที่: 11 กรกฎาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จ.นครสวรรค์)