รายละเอียด:

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 และพนักงานตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
วันที่: 4 มิถุนายน 2561
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม)