รายละเอียด:

ประกาศ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2561
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9

เอกสารที่เกี่ยวข้อง