รายละเอียด:

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมดำริอิศรานุวรรต อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และจะบรรจุเข้ารับราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ดังนี้

1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)            ลำดับที่ 1 - 145
2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย)        ลำดับที่ 1 - 42
3) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)      ลำดับที่ 1 - 11
4) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                         ลำดับที่ 1 – 2

เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามประเพณีและวันหยุดราชการประจำปี ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงเลื่อนวันบรรจุเข้ารับราชการเป็นวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
วันที่: 30 มกราคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02 271 8000 ต่อ 1208 , 3204